Tietosuojaseloste henkilörekisteristä

Rekisterinpitäjä

Green Spot Media Farm
Aadolfinkatu 7 A 25
00500 Helsinki
Y-tunnus: 1363656-9

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Jussi Hirvi
Green Spot Media Farm
Aadolfinkatu 7 A 25
00500 Helsinki
jussi.hirvi@greenspot.fi

Lisätiedot ja oikaisupyynnöt

Green Spotin asiakaspalvelu
greenspot@greenspot.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Green Spotin asiakas- ja markkinointirekisteriin kerättyjä tietoja käytetään palveluiden tuottamiseen, asiakassuhteiden hoitoon, asiakasviestintään ja käyttökokemuksen parantamiseen. Lisäksi tietoja käytetään markkinointitarkoituksiin.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteriin voidaan sisällyttää nimi-, puhelin-, sähköposti-, osoite- ja muita Rekisteröidyn jättämiä tietoja.

Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavia tietoja rekisteriin:

  • Henkilön nimi, sähköpostiosoite ja titteli
  • Yrityksen nimi, yhteystiedot, Y-tunnus
  • Asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät muistiinpanot
  • Ostetut tuotteet ja palvelut ja muut sopimukseen liittyvät tiedot
  • Käyttäjätunnukset ja muut tunnistautumistiedot
  • Mahdolliset muut asiakkaan nimenomaisella suostumuksella kerätyt tiedot
  • Laskutukseen ja maksuhistoriaan liittyvät tiedot
  • Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, esim. lista asiakkalle lhetetyistä uutiskirjeistä

Tietojen kerääminen

Tietoja kerätään sopimuksenteon yhteydessä, tai kun asiakas muutoin käyttää Green Spotin palveluja.

Tiedot kerätään pääasiassa rekisteröidyltä itseltään. Henkilötietoja voidaan saada myös asiakkaan yhteyshenkilöltä tai muulta kumppanitaholta, joka lisää rekisteröidyn Green Spotin palveluiden käyttäjäksi. Henkilötietoja voidaan ostaa kertaluonteiseen markkinointikäyttöön myös Green Spotin ulkopuolisista rekistereistä. Voimme myös kerätä henkilötietoja julkisista lähteistä.

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin.

Green Spotin palvelut tuotetaan Suomessa sijaitsevilla palvelimilla. Henkilötietoja ei ilman yksittäisen asiakkaan nimenomaista suostumusta missään vaiheessa käsitellä tai säilytetä Suomen rajojen ulkopuolella.

Tietojen säilytysaika

Rekisteri on talletettu tietokantoihin, joka on suojattu salakirjoitusmenetelmin, palomuurein, salasanoin ja muiden teknisin keinoin ja johon on pääsy vain Green Spotin valtuuttamilla henkilöillä.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitetään asiaankuuluvalla tavalla. Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan, kun siihen on perusteltavissa oleva syy.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukainen tarkastus-, oikaisu- ja kielto-oikeus.

Rekisteröity on oikeutettu tarkastamaan häntä koskevat henkilörekisterin sisältämät tiedot.

Rekisteritietojen tarkastaminen tapahtuu sopimalla tapaaminen Green Spotin edustajan kanssa. Tarkastaminen onnistuu myös lähettämällä allekirjoitettu tarkistuspyyntö Green Spotille postitse. Pyyntöön on liitettävä valokopio henkilötodistuksesta. 

Mikäli rekisteröity havaitsee, että hänen tiedoissaan on virheitä tai puutteita tai että niitä on käsitelty rekisterin käyttötarkoituksen tai soveltuvan lainsäädännön vastaisesti, on hänellä oikeus vaatia Green Spotilta rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista, estämistä, rajoittamista tai poistamista. 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta, henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Mikäli Rekisteröity havaitsee, että hänen EU:n tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiaan on loukattu, on hänellä oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterissä olevien tietojen väärinkäytös- ja tunkeutumisyritysten torjunta toteutetaan useiden, eri tasoilla vaikuttavien teknisiä ratkaisujen avulla. Näitä ovat muun muassa salatut verkkoyhteydet, palomuurit, tunnistautumiset, salakirjoitetut levyosiot. Rekisterin valtuutetut käyttäjät tunnistetaan henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisteriin liittyvät laitteistot säilytetään lukituissa ja valvotuissa tiloissa. Tietokannat varmistetaan päivittäin.

Tietosuojaselosteen muutokset

Rekisterinpitäjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta.